مناسب بانوان واقایون
نوع استفاده در محیط شنا
فروشگاه منیریه